Obuka petog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

4. 4. 2022.

Martina Stanić iz Čapljine, koja studira u Mostaru, peti je polaznik obuke za slijepa lica u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”. Obuka je održana u prostorijama Udruge slijepih Hercegovačko-Neretvanske županije u Mostaru, u periodu 21.02.2022 – 25.02.2022. godine.

Martina je pokazala veliku zainteresovanost za tematiku programa obuke za trenera za rad na računaru, te je ozbiljnim radom stekla predviđene vještine i znanja.

I ovaj put smo sretni što smo kroz projekat koji provodi naše udruženje imali priliku upoznati još jednu osobu koja nas inspirira svojim pozitivnim odnosom prema životu, te nas jako raduje njena visoka motivacija i želja za usvajanjem novih znanja.

Standardne tematske jedinice u prvom dijelu obuke su: upoznavanje OS Windows i komandi govornog programa, rad sa tastaturom, organizaciju foldera i datoteka, prečice, pisanje u Notepadu, korištenje browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube i glasovna pretraga, kreiranje e-maila, pretraga i otvaranje pristiglih poruka. Osim ovoga, Martina je prošla i određen nivo obuke za instaliranje i korištenje MS Office paketa, kao i rad sa Wordom i Excelom.

Projekat “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme.


Training of the fifth candidate for independent work on a computer within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”

Martina Stanić from Čapljina, who is studying in Mostar, is the fifth participant in the training for the blind within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”. The training was held on the premises of the Association of the Blind of the Herzegovina-Neretva County in Mostar, in the period 21.02.2022 – 25.02.2022.

Martina has shown great interest in the topic of the training program for a computer trainer, and through serious work, she has acquired the required skills and knowledge.

We are happy again that through the project implemented by our association we had the opportunity to meet a person who inspires us with her positive attitude towards life, and we are very pleased with her high motivation and desire to acquire new knowledge.

Standard topics in the first part of the training are: learning Windows and voice commands, working with the keyboard, organizing folders and files, shortcuts, writing in Notepad, using the Google Chrome browser, working with YouTube and voice search, creating e-mail, search, and open incoming messages. In addition to this, Martina has undergone a certain level of training for installing and using MS Office packages, as well as working with Word and Excel.

The project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment” is led by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina and is funded by the Internet Society Foundation under the Beyond the Net Large Grant Programme.

Predaja laptopa
Slika 1. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop polaznici obuke Martini Stanić / Figure 1. Lecturer Hamdo Kentra hands over a laptop to Martina Stanić.
Predaja laptopa
Slika 2. Polaznica obuke Martina Stanić primjenjuje znanje rada na računaru uz pomoć predavača Hamde Kentra / Figure 2. Training participant Martina Stanić applies acquired computer skills with the help of lecturer Hamdo Kentra.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.