Obuka šestog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

12. 4. 2022.

Šesti polaznik obuke za rad na računaru za slijepa lica u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” je Sedina Dragunić, potpuno slijepa osoba, koja živi u Vogošći. Sedina je već bila upoznata sa postojanjem govornih aplikacija za slijepe osobe i izrazila je želju da nauči koristiti neke od novih aplikacija kako bi kao slijepa osoba mogla lakše koristiti računar i olakšati pristup Internetu.

U toku prvog dijela obuke Sedina je pokazala visoko angažovanje, te usvojila dovoljno znanja da može nastaviti planirani proces edukacije online. I ovom prilikom smo kao i kod prethodnih polaznika obuke, impresionirani maksimalnom angažovanošću polaznika obuke tokom obuke, njihovom velikom voljom i zainteresiranošću za sticanje novih znanja.

Sa završetkom obuke šestog kandidata završena je prva faza realizacije projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” koju vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme, kojeg finansira Fondacija Internet Society.

Od šest kandidata koji su imali obuku do sada, za nove predavače su izabrane sljedeće polaznice obuke: Klara Vujnić, Tifa Tučić i Martina Stanić. Kako je predviđeno projektom, njihova obuka uključuje dodatnu obuku za predavača, a potom će kao tri nova predavača u narednom periodu izvršiti obuku za tri nova polaznika obuke.


Training of the sixth candidate for independent work on a computer within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”

The sixth participant in the training for computer work for the blind within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment” is Sedina Dragunić, a completely blind person, who lives in Vogošća. Sedina was already familiar with the existence of speech applications for the blind and expressed a desire to learn how to use some of the new applications so that as a blind person she could more easily use a computer and facilitate Internet access.

During the first part of the training, Sedina showed high commitment and acquired enough knowledge to be able to continue the planned process of online education. On this occasion, as with previous trainees, we are impressed by the maximum engagement of trainees during the training, their great will and interest in acquiring new knowledge.

With the completion of the training of the sixth candidate, the first phase of the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment” led by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina under the Beyond the Net Large Grant Program, funded by the Internet Society Foundation.

Of the six candidates who have had training so far, the following participants have been selected as new lectures: Klara Vujnić, Tifa Tučić, and Martina Stanić. As planned, their training will include additional training for trainers, and then, as three new trainers, they will conduct training for three new trainees in the coming period.

Predaja laptopa
Slika 1. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop Sedini Dragunić / Figure 1. Lecturer Hamdo Kentra hands over a laptop to Sedina Dragunić.
Predaja laptopa
Slika 2. Senida i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke / Figure 2. Training participant Sedina Dragunić applies acquired computer skills with the help of lecturer Hamdo Kentra.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.