Zaključci sa panela održanog 19. maja 2022.

Izlaganje Tife Tučić
Slika 1: Izlaganje Tife Tučić, učesnice obuke za rad na računaru za slijepa lica, na sesiji Uloga IKT u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom / Figure 1: Presentation by Tifa Tučić, a participant in computer training for blind persons during the session The role of ICT in exercising the rights of persons with disabilities.

11. 6. 2022.

Dana 19. maja 2022. godine, na Međunarodni dan podizanja svijesti o digitalnoj pristupačnosti, Internet društvo u Bosni i Hercegovini je organizovalo panel u Sarajevu na temu: „Pristupačnost informaciono komunikacionih tehnologija za osobe sa invaliditetom“.

Tokom panela su se raspravljale teme o značaju i ulozi informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovanju, stvaranju poslovnih mogućnosti i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom.

Nakon održanog panela, oblikovani su sljedeći zaključci kao preporuke:

  • Potrebno je uključiti digitalne asistivne tehnologije/pomagala na jedinstvenu listu ortopedskih i drugih pomagala kako bi bile dostupne osobama sa invaliditetom o trošku Zavoda zdravstvenog osiguranja.
  • Potrebno je unaprijediti istraživanje u oblasti digitalnih asistivnih tehnologija, u kojem ključnu ulogu imaju obrazovne i naučnoistraživačke institucije poput elektrotehničkih fakulteta (inicirati osnivanje laboratorija za digitalne asistivne tehnologije, podizati svijest o značaju digitalne pristupačnosti te povećati zainteresovanost studenata za završne radove koji će biti fokusirani na digitalne asistivne tehnologije).
  • Potrebno je omogućiti da osobe sa invaliditetom imaju dostupan pristup Internetu, računare i individualne obuke za rad na računaru.
  • Potrebno je unaprijediti zakonske pretpostavke za primjenu evropskih direktiva i standarda za pristupačnost web stranica, kao i zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, a kako bi web stranice, proizvodi i usluge bili jednako dostupni i osobama sa invaliditetom. S tim u vezi, preporučuje se formiranje komisije koja bi uključivala osobe sa invaliditetom, stručnjake iz oblasti digitalnih asistivnih tehnologija, a u cilju pružanja stručne podrške.

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini


Conclusions from the panel held on May 19, 2022.

On May 19, 2022, on the Global Accessibility Awareness Day, the Internet Society in Bosnia and Herzegovina organized a panel in Sarajevo on the topic: "ICT Accessibility for persons with disabilities".

During the panel, topics were discussed about the importance and role of information and communication technologies in education, creating business opportunities, and exercising the rights of persons with disabilities.

After the panel was held, the following conclusions were formed as recommendations:

  • It is necessary to include digital assistive technologies/aids in the unique list of orthopedic and other aids to make them accessible to persons with disabilities at the expense of the Health Insurance Institute.
  • It is necessary to improve research in the field of digital assistive technologies, in which educational and scientific research institutions such as electrical engineering faculties play a key role (initiate the establishment of laboratories for digital assistive technologies, raise awareness of the importance of digital accessibility and increase students’ interest in digital assistive technology).
  • It is necessary to enable persons with disabilities to have access to the Internet, computer, and individual computer training.
  • It is necessary to improve the legal preconditions for the application of European directives and standards for accessibility of websites, as well as requirements for accessibility of products and services, and to make websites, products, and services accessible to people with disabilities. In this regard, it is recommended to establish a commission that would include persons with disabilities, and experts in the field of digital assistive technologies, for advisory support provision.

Internet Society in Bosnia and Herzegovina

Izlaganje Ombudsmenke BiH Nives Jukić
Slika 2: Izlaganje Ombudsmenke BiH Nives Jukić na sesiji 2, Uloga IKT u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom / Figure 2: Presentation by Nives Jukić, the Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina, during the session The Role of ICT in Exercising the Rights of Persons with Disabilities
Saša Mrdović
Slika 3: Saša Mrdović profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu tokom diskusije sa novinarom Željkom Bajićem na sesiji Uloga IKT u obrazovanju osoba sa invaliditetom / Figure 3: Saša Mrdović professor at the Faculty of Electrical Engineering in Sarajevo during a discussion with journalist Željko Bajić at the session The role of ICT in the education of persons with disabilities
Martina Stanić
Slika 4. Nakon izlaganja predstavnika Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu, Martina Stanić, učesnica obuke za rad na računaru za slijepa lica, je iznijela lična iskustva tokom studiranja. / Figure 4. After the presentation of the representatives of the Office for Student Support of the University of Sarajevo, Martina Stanić, a participant in computer training for blind persons, shared her personal experiences during her studies.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.