Obuka sedmog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

16. 7. 2022.

U toku je druga faza realizacije projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” kojeg vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme, finansiranog od strane Fondacije Internet Society. U prvoj fazi je održana obuka za šest kandidata koji su uspješno savladali gradivo. Izabrana tri kandidata koji će u svojstvu predavača biti u stanju da obučavaju druge slijepe osobe. Jedan od ovih izabranih kandidata je Klara Vujnić iz Banjaluke.

Klara Vujnić je u svojstvu predavača održala obuku za polaznicu Tanju Latinović iz Kostajnice. Tanja Latinović je potpuno slijepa osoba, koja trenutno živi i studira u Banjaluci.

U prvom dijelu obuke, od 20.6.2022 do 24.6.2022. godine održano je 25 časova nastave, u toku kojih je Tanja pokazala ozbiljnost u radu, punu zainteresovanost i razumijevanje.

Nastava je organizovana tako da se steknu osnovna znanja iz sljedećih tematskih cjelina: pedagoške metode u obuci slijepih osoba (početnika) za rad na računaru, korištenje Jaws i NVDA govornih programa i lokalizovane sinteze, rad sa Windows explorerom, rad sa 7-Zip arhiverom, kontrola računara na daljinu, korištenje browsera Google Chrome, download datoteka sa servera, rad sa e-mailom i korištenje attachmenta, rad sa editorima teksta; NotePad, WordPad, Microsoft Word, rad sa Microsoft Excelom, Korištenje Windows Media Playera, Korištenje Youtubea.

Tanja je pokazala dovoljno znanja da se planirani fond časova nastavi online. Za ovu svrhu će se koristiti Skype i Viber.

Osim osnova za rad koji su planirani u ovoj obuci, Tanja je zainteresovana za proširivanje znanja i bila bi sretna kada bi se mogli održati napredni kursevi za rad na računaru i korištenje Interneta za slijepe osobe.


Training of the seventh candidate for independent computer work within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”

The second phase of the implementation of the project "Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment", which is led by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina within the Beyond the Net Large Grant Program, financed by the Internet Society Foundation, is underway. In the first phase, trainings were held for six candidates who successfully mastered the material, and three candidates were chosen from among them who will, as lecturers, be able to train other blind persons. One of these elected candidates is Klara Vujnić from Banja Luka.

Klara Vujnić, as a lecturer, held a training session for Tanja Latinović from Kostajnica. Tanja Latinović is a completely blind person who currently lives and studies in Banja Luka.

In the first part of the training, from June 20th to June 24th, 2022, 25 classes were held, during which Tanja showed seriousness in her work, full interest and understanding.

Classes were organized in such a way as to acquire basic knowledge from the following thematic units: pedagogical methods in the training of blind people (beginners) to work on a computer, use of Jaws and NVDA speech programs and localized synthesis, work with Windows explorer, work with 7-Zip archiver, remote computer control, using the Google Chrome browser, download files from the server, working with e-mails and using attachments, work with text editors; NotePad, WordPad, Microsoft Word, work with Microsoft Excel, using Windows Media Player, using Youtube.

Tanja showed enough knowledge to continue the planned pool of classes online. Skype and Viber were used for this purpose.

In addition to the basics that were planned in this training, Tanja is interested in expanding her knowledge and she would be pleased if advanced training courses in using PCs and Internet for blind persons could be held.

Tanja Latinović i predavač Klara Vujnić na času praktične obuke
Slika 1. Tanja Latinović i predavač Klara Vujnić na času praktične obuke / Figure 1. Training participant Tanja Latinović applies acquired computer skills with the help of lecturer Klara Vujnić
Klara Vujnić uručuje laptop Tanji Latinović
Slika 2. Predavač Klara Vujnić uručuje laptop Tanji Latinović / Figure 2. Lecturer Klara Vujnić hands over a laptop to Tanja Latinović

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.