Obuka prvog kandidata za samostalni rad na računaru u Tuzli

Obuka u Tuzli
Slika 1. Polaznik obuke Mihovil Lučić tokom obuke za samostalni rad na računaru sa predavačem Tifom Tučić / Figure 1. Training participant Mihovil Lučić during computer training together with his lecturer Tifa Tučić.

15. 8. 2023.

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Udruženjem građana oštećenog vida u Tuzli organizuje obuku za tri kandidata za samostalni rad na računaru u sklopu projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom”, finansiranog od strane Internet Society Foundation.

U prostorijama Udruženja građana oštećenog vida u Tuzli, dana 12.08.2023. godine je počela obuka za samostalni rad na računaru za prvog kandidata Mihovila Lučića. Mihovil Lučić je RVI, slijepa osoba koja je strastveni planinar, što je inspirativni primjer da invaliditet nije prepreka za kvalitetan život.

Tifa Tučić, slijepi predavač će kandidata upoznati sa OS Windows i komandama govornog programa, rada sa tastaturom, organizacijom foldera i datoteka, prečica, pisanje u Notepadu, korištenja browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube, kreiranje e-maila, glasovna pretraga, otvaranje pristiglih poruka i dr.


Training of the first candidate for computer training in Tuzla

The Internet Society in Bosnia and Herzegovina, in partnership with the Association of Visually Impaired Citizens in Tuzla, organizes training three candidates for computer training as part of the project “Internet as a tool for empowering the silent and weak voices of people with disabilities” financed by the Internet Society Foundation.

On the premises of the Association of Visually Impaired Citizens in Tuzla, on August 12, 2023. training for computer training began for the first candidate, Mihovil Lučić. Mihovil Lučić is a blind person who is passionate about mountaineering, which is an inspiring example that disability is not an obstacle to a quality life.

Tifa Tučić, a blind lecturer, will introduce the candidate to OS Windows and the commands of the speech program, working with the keyboard, organizing folders and files, shortcuts, writing in Notepad, using the Google Chrome browser, working with the YouTube program, creating e-mails, voice searching, opening the inbox, etc.

Predavač Tifa Tučić uručuje laptop polazniku obuke Mihovilu Lučiću
Slika 2. Predavač Tifa Tučić uručuje laptop polazniku obuke Mihovilu Lučiću / Figure 2. Lecturer Tifa Tučić hands over a laptop to Mihovil Lučić.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.