Zaključci sa panela održanog 19. maja 2022.

Izlaganje Tife Tučić, učesnice obuke za rad na računaru za slijepa lica, na sesiji Uloga IKT u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom

Dana 19. maja 2022. godine, na Međunarodni dan podizanja svijesti o digitalnoj pristupačnosti, Internet društvo u Bosni i Hercegovini je organizovalo panel u Sarajevu na temu: „Pristupačnost informaciono komunikacionih tehnologija za osobe sa invaliditetom“.

Tokom panela su se raspravljale teme o značaju i ulozi informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovanju, stvaranju poslovnih mogućnosti i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom.

Nakon održanog panela, oblikovani su sljedeći zaključci kao preporuke:

  • Potrebno je uključiti digitalne asistivne tehnologije/pomagala na jedinstvenu listu ortopedskih i drugih pomagala kako bi bile dostupne osobama sa invaliditetom o trošku Zavoda zdravstvenog osiguranja.
  • Potrebno je unaprijediti istraživanje u oblasti digitalnih asistivnih tehnologija, u kojem ključnu ulogu imaju obrazovne i naučnoistraživačke institucije poput elektrotehničkih fakulteta (inicirati osnivanje laboratorija za digitalne asistivne tehnologije, podizati svijest o značaju digitalne pristupačnosti te povećati zainteresovanost studenata za završne radove koji će biti fokusirani na digitalne asistivne tehnologije).
  • Potrebno je omogućiti da osobe sa invaliditetom imaju dostupan pristup Internetu, računare i individualne obuke za rad na računaru.
  • Potrebno je unaprijediti zakonske pretpostavke za primjenu evropskih direktiva i standarda za pristupačnost web stranica, kao i zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, a kako bi web stranice, proizvodi i usluge bili jednako dostupni i osobama sa invaliditetom. S tim u vezi, preporučuje se formiranje komisije koja bi uključivala osobe sa invaliditetom, stručnjake iz oblasti digitalnih asistivnih tehnologija, a u cilju pružanja stručne podrške.

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini

Izlaganje
Izlaganje Ombudsmenke BiH Nives Jukić na sesiji 2, Uloga IKT u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom
Saša Mrdović
Saša Mrdović profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu tokom diskusije sa novinarom Željkom Bajićem na sesiji Uloga IKT u obrazovanju osoba sa invaliditetom
Sa panela
Nakon izlaganja predstavnika Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu, Martina Stanić, učesnica obuke za rad na računaru za slijepa lica, je iznijela lična iskustva tokom studiranja.
To top