Izlaganje Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini na 45. međunarodnom skupu MIPRO 2022

Izlaganje rada članova Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini pod naslovom “IKT pristupačnost za osobe sa invaliditetom” na 45. međunarodnom skupu MIPRO 2022

Na međunarodnom stručnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektronsku tehnologiju, MIPRO 2022, koji je održan u Opatiji u Hrvatskoj od 23.05.-27.05.2022. godine, predstavljen je rad članova Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini pod naslovom “IKT pristupačnost za osobe sa invaliditetom”.

Rad je pripremljen i predstavljen u okviru 2022 Small Grants- Beyond the Net Program-a koji je finansirala fondacija Internet Society Foundation.

Cilj rada je podizanje svijesti o značaju IKT pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, što je u skladu sa članom 9) Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, koji govori o potrebi za preduzimanjem odgovarajućih mjera radi promovisanja pristupačnosti osobama s invaliditetom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i sistema, uključujući Internet.

Nakon kratkog uvoda u ključne dokumente poput Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, Direktive (EU) 2016/2102 o web pristupačnosti i Direktive (EU) 2019/882 o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, kao i standarda EN 301 549, dat je osvrt na osnove univerzalnog dizajna i primjere asistivne tehnologije.

Predstavljena je misija globalne zajednice Internet društva “Internet za sve”, kao i aktivnosti Internet društva u Bosni i Hercegovini na osnaživanju slijepih lica putem obuke na računaru u cilju omogućivanja pristupa Internetu koji pruža neograničene mogućnosti.

Poštujući slogan “Ništa o nama bez nas”, čija je poruka da je neophodno uključiti osobe sa invaliditetom u odluke i aktivnosti vezane za poboljšanje kvaliteta njihovog života, obuka za rad na računaru za slijepe osobe se provodi od strane predavača koji je slijepa osoba.

Znak MIPRO i znak Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini
Znak MIPRO i znak Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini
To top